27.5.2021

Yhtiökokouskutsu

Cityvarasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.6.2021.

Cityvarasto Oyj:n yhtiökokouskutsu


Cityvarasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
keskiviikkona kesäkuun 16. päivänä 2021 kello 10:00 Helsingin Metsälässä, osoitteessa
Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 09:45.
Koronaviruspandemian vuoksi kokouksessa ei ole kahvi- yms. tarjoiluja ja suosittelemme osallistumaan
kokoukseen etänä, lähetämme etäkokouslinkit ilmoittautuneille erikseen sähköpostitse. Mikäli ilmoittautuneiden, paikalle tulevien määrä kasvaa niin isoksi, että emme pysty takaamaan riittäviä koronaepidemian edellyttämiä turvavälejä, varaamme oikeuden muuttaa kokouspaikkaa lähialueelle.


KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 12 588 764,01 euroa,
josta tilikauden voittoa on 57 955,40 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,06 euroa yhtiön yhteisösääntöjen
mukaisesti kullekin osakkeelle, yhteensä 360 274,98 euroa ja vapaaseen pääomaan jätetään
12 228 489,03 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 18.06.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.6.2021.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiön hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio on ollut 10.000 euroa.
Vuosipalkkiot maksetaan siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa
vuosipalkkiosta kuukausittain.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valittaisiin yksi (1) tilintarkastaja.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy:n uudelleenvalintaa
yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi
toimikaudeksi. Moore Stephens Rewinet Oy on ilmoittanut nimeävänsä
KHT‐tilintarkastaja Jari Paloniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
16. Kokouksen päättäminen

 

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tämä kokouskutsu on saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa https://cityvarasto.fi/fi/tietoa meistä/sijoittajille/tiedotteet/ sekä yhtiön pääkonttorissa, jonka osoite on Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki. Cityvarasto Oyj:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet sivuilla.
Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet sivuilla viimeistään
22.6.2021 alkaen.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 4.6.2021
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo‐osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan
yhtiölle viimeistään keskiviikkona 9.6.2021kello 16:00.


Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse: paula.nordgren@cityvarasto,fi;
b) puhelimitse: 029 1234 788 ma-pe kello 09:00 -16:00
c) kirjeitse: Cityvarasto Oyj, Paula Nordgren, Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen
yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Etä-kokoukseen ilmoittautumista varten
tarvitsemme osakkaan sähköpostiosoitteen. Osakkeenomistajan Cityvarasto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden
osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään osakasluetteloon 4.6.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeen-
omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 11.6.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjenosakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Cityvarasto Oyj,
Paula Nordgren, Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki, viimeistään keskiviikkona 9.6.2021
kello 16.00 mennessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain
5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiökokoukseen osallistuvilla on lupa käyttää veloituksetta Cityvarasto Oyj:n Helsingin Metsälän toimipisteen yhteydessä olevia parkkipaikkoja osoitteessa Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki, sekä wlan-yhteyttä.

Cityvarasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 048 848 osaketta, jotka tuottavat
yhteensä 6 048 848 ääntä. Cityvarasto Oyj:n omassa hallussa on 44 265 osaketta, jotka ovat 0,73 %:a kaikista osakkeista ja kaikista äänistä.

Helsingissä toukokuun 27. päivänä 2021

Cityvarasto Oyj
Hallitus


Sijoittajayhteydet

Cityvaraston sijoittajayhteydet
Ville Stenroos
  • Toimitusjohtaja
  • puhelinumero029 123 4747
Cityvaraston sijoittajayhteydet
Matti Leinonen
  • Talousasiantuntija
  • Puhelinumero029 123 4768