Cityvarasto Oyj

Toimistohuoneen ja toimitilan yleiset vuokrausehdot

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokralainen vahvistaa lukeneensa vuokratilojen vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Oikeus vuokrausehtojen muutoksiin pidätetään.

VUOKRASOPIMUKSEN EHDOT
Tässä sopimuksessa sopimuskohde tarkoittaa vuokrattua tilaa tai vuokrattuja
tiloja sisältäen muun muassa kaikki tiloissa olevat pinnat, laitteet ja
tarpeiston.


Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu,
sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta
(LHVL 482/95).


1. Vuokra ja muut maksut
Vuokran ja muiden maksujen määrä ei ole pinta-alasidonnainen eikä tilan
todellisen pinta-alan mahdollinen poikkeaminen sopimuksen pinta-alasta
vaikuta sovittuun vuokran tai muiden maksujen määrään.
Vuokranantaja pidättää oikeuden mahdollisesti tarjoamiensa peruspalveluiden
ja muiden palveluiden hintojen muutoksiin.
Vuokra on maksettava kuukausittain etukäteen viimeistään kunkin kuukauden 1. päivänä.


2. Arvonlisävero
Mikäli vuokrattavasta sopimuskohteesta on hakeuduttu tai hakeudutaan
arvonlisäverolliseksi, lisätään sovittuihin vuokriin, peruspalveluihin,
pysäköintioikeuksiin, autopaikkoihin, erilliskorvauksiin sekä mahdollisiin
muihin maksuihin arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan
mukaisesti. Mikäli vuokrattavasta sopimuskohteesta on hakeuduttu tai
hakeudutaan arvonlisäverolliseksi, Vuokralainen vakuuttaa harjoittavansa
sopimuskohteessa arvonlisäverollista toimintaa. Vuokralainen vakuuttaa myös
viivytyksettä ilmoittavansa, mikäli Vuokralaisen arvonlisäverovelvollisuuteen
tulee muutoksia.


Jos vuokrasopimus purkautuu vuokrasuhteen voimassaoloaikana
Vuokralaisesta johtuvasta syystä, Vuokralainen korvaa Vuokranantajalle kaikki
purkautumisen johdosta syntyvät kulut ja kustannukset täysimääräisesti, mm.
mahdollisesta arvonlisäveron palautuksesta aiheutuvat kulut ja kustannukset.
Selvyyden vuoksi todetaan, että jos Vuokranantaja joutuu Vuokralaisen
toimenpiteiden tai laiminlyöntien vuoksi maksamaan palautuksia tekemistään
arvonlisäverovähennyksistä, Vuokralainen on velvollinen korvaamaan
Vuokranantajalle vastaavan määrän.


Julkisen viranomaisen tämän sopimuksen tekemisen jälkeen määräämät
mahdolliset uudet verot ja maksut voidaan Vuokranantajan ilmoituksesta
lisätä vuokraan ja muihin maksuihin.


3. Vuokran ja muiden maksujen tarkistaminen
Vuokra ja muut maksut on sidottu elinkustannusindeksiin.
Vuokra ja muut maksut tarkistetaan vuosittain yhden tai useamman kerran
siten, että vuokraa ja muita maksuja korotetaan täysimääräisesti samassa
suhteessa kuin sanotun indeksin pisteluku lähinnä edellisessä sovitussa
tarkistuskuukaudessa (esim. lokakuussa) on perusindeksilukua suurempi. Jos
elinkustannusindeksi laskee, vuokraa tai muita maksuja ei kuitenkaan
alenneta.


Vuokralle ja muille maksuille voidaan määrittää myös vähimmäiskorotus.


4. Huoneiston kunto
Vuokralainen on todennut sopimuskohteen olevan sellaisessa kunnossa, kun
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia ja hyväksyy
sopimuskohteen siinä kunnossa missä se nyt on, jollei sopimuksessa tai sen
liitteissä ole erikseen kunnosta ja/tai kunnossapidosta sekä muutostöistä toisin
sovittu.


Vuokran ja muiden maksujen määrässä on otettu huomioon, että
Vuokralaisella on ylläpito-, korjaus- ja kunnossapitovastuu. Vuokralainen
vastaa oman toimintansa sopimuskohteelle aiheuttamien vaatimusten
täyttämisestä ja toimintansa sopimuskohteelle aiheuttamasta kulutuksesta,
rasituksesta, korjaus- ja muutostarpeesta sekä lupakustannuksista.


5. Pääasiallinen käyttötarkoitus
Ilman Vuokranantajan kirjallista lupaa ei sopimuskohteessa saa harjoittaa
muuta toimintaa kuin mitä tässä sopimuksessa on mainittu.


6. Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut sopimuskohdetta käytettäessä
Selvyyden vuoksi todetaan, että Vuokralainen hakee tarvittavat toimintansa
vaatimat viranomaisluvat ja vastaa kustannuksellaan ehtojen täyttymisestä.
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan sopimuskohdetta huolellisesti ja
huolehtimaan siitä, että sopimuskohteen käyttäjät noudattavat mahdollisesti
asetettuja järjestyssääntöjä sekä mitä muutoin terveyden, siisteyden ja
järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty. Vuokralainen hyväksyy
Vuokranantajan kulloinkin mahdollisesti asettamat järjestyssäännöt.
Vuokralainen ei saa ilman Vuokranantajan lupaa esimerkiksi kiinnittää kilpiä,
mainoksia tai muita sellaisia talon seiniin tai muihin paikkoihin. Vuokrasuhteen
päättyessä Vuokralainen on velvollinen omalla kustannuksellaan purkamaan
mahdolliset kilvet, mainokset tai muut laitteet sekä saattamaan rakenteiden
pinnat entistä vastaaviksi, ellei Vuokranantajan kanssa kirjallisesti toisin sovita.
Vuokralainen vastaa itse aiheuttamiensa päivittäisten jätteiden viemisestä
jätekatokseen, mikäli Vuokranantaja tarjoaa jätekatoksen tai vastaavan
paikan jätteitä varten. Kaatopaikkajäte ja ongelmajäte on Vuokralaisen
toimitettava aina omalla kustannuksella asianmukaiseen paikkaan.
Mikäli ei ole toisin sovittu, Vuokralainen vastaa sopimuskohteeseen kuuluvien
Vuokralaisen käytössä olevien tilojen siivouksesta sekä mahdollisesti
Vuokranantajan tarjoamiin yhteiskäyttöisiin tiloihin Vuokralaisen aiheuttamien
jälkien siivoamisesta.


Vuokralainen vastaa kustannuksellaan sopimuskohteeseen kuuluvan
yksinomaan vuokralaisen käytössä olevan tilan valaisimien polttimoiden ja
sytyttimien vaihdosta.


Vuokralaisen velvollisuudesta ilmoittaa Vuokranantajalle sopimuskohdetta
kohdanneesta vahingosta sekä vuokralaisen vahingonkorvausvelvollisuudesta
on säädetty liikehuoneiston vuokraamisesta annetussa laissa.
Pois lähtiessään Vuokralainen siivoaa sopimuskohteen sekä mahdollisesti
Vuokranantajan tarjoamiin yhteiskäyttöisiin tiloihin tai piha-alueelle
aiheuttamansa sotkut. Lisäksi Vuokralainen vie kaiken tavaran ja irtaimensa
pois sopimuskohteesta sekä mahdollisesti käytössä olleista Vuokranantajan
kulloinkin tarjoamista yhteiskäyttöisistä tiloista. Vuokralainen myös palauttaa
kaikki avaimet Vuokranantajan ohjeistuksen mukaisesti.


7. Vuokralaisen suorittamat korjaustyöt
Vuokralainen ei saa suorittaa sopimuskohteessa muutos- ja parannustöitä
ilman Vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokralaisella ei ole oikeutta
korvaukseen suorittamistaan muutos- ja parannustöistä, ellei siitä ole
Vuokranantajan kanssa erikseen kirjallisesti sovittu.


Vuokralainen voi tehdä kustannuksellaan vuokrakauden aikana
Vuokranantajan kanssa erikseen, ennen töiden aloittamista kirjallisesti
sovittuja muutostöitä. Vuokralainen kustantaa tarvittavat töiden vaatimat
viranomaisluvat ja vastaa kustannuksellaan ehtojen täyttymisestä.
Sopimuskohteessa vuokra-aikana tehdyt parannukset kuten varusteet ja
laitteet kuuluvat kiinteistön tai/ja huoneiston ainesosiin ja tulevat siten
Vuokranantajan omistukseen ilman eri korvausta vuokrasuhteen lakatessa.
Vuokralainen vastaa kaikesta toiminnastaan sopimuskohteelle aiheutuvista
haitoista ja vahingoista.


8. Vuokranantajan suorittamat korjaustyöt
Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden suorittaa sopimuskohteessa
parhaaksi katsomiaan siivous-, muutos- tai korjaustöitä.


Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- tai muutostöihin
vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta (2) kuukautta ennen
sanottua ajankohtaa. Tällaisessa tapauksessa vuokralaisella ei ole
sopimuksen purkuoikeutta.


9. Häiriötilanteet sopimuskohteella ja näihin liittyvät mahdolliset
korvaukset
Tilapäiset häiriöt sekä kiinteistön hoidon kannalta tarpeelliset katkot ja
rajoitukset vesi-, viemäri-, lämpö- ja sähkölaitteissa ja niiden käyttämisessä
tai muut näihin verrattavat tapaukset eivät oikeuta Vuokralaista vaatimaan
vuokranalennusta tai korvausta. Vuokranantaja ei myöskään ole velvollinen
korvaamaan Vuokralaisen omaisuudelle tai toiminnalle edellä mainituista
häiriöistä tai katkoista aiheutuneita vahinkoja.


Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran tai/ja muiden maksujen
maksamisesta tai vuokraa ja mahdollisesti muita maksuja kohtuullisesti
alennetuksi siltä ajalta, jona sopimuskohdetta ei ole voitu käyttää tai jona
sopimuskohde ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa vain, jos se
johtuu Vuokranantajan toimenpiteestä, laiminlyönnistä tai muusta
huolimattomuudesta. Tämän kohdan mukaista oikeutta ei ole aikaisemmasta
ajankohdasta kuin siitä, jolloin Vuokranantaja on saanut tiedon huoneiston
kunnon puutteellisuudesta.


Jos vika tai häiriö on aiheutunut Vuokralaisen tuottamuksesta,
Vuokranantajalla on oikeus periä korjaus- yms. kustannukset Vuokralaiselta.


10. Vuokranantajan vastuu
Vuokranantaja ei vastaa Vuokralaisen sopimuskohteessa tai kiinteistössä
olevalle omaisuudelle tai liiketoiminnalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista
eikä myöskään Vuokralaisen hallussa olevalle kolmannelle henkilölle
kuuluvalle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista.


Osapuolet sopivat, että Vuokralainen ottaa vakuutuksen tässä kohdassa
mainittujen vahinkojen varalta ja pitää vakuutuksen voimassa
vuokrasuhteen/sopimuksen voimassaoloajan. Vuokralaisen tulee
pyydettäessä toimittaa kirjallinen vakuutusyhtiöstä saatava todistus tai
vastaava asiakirja vakuutuksen voimassaolon todentamiseksi.


11. Vuokraoikeuden siirto ja huoneiston ali- ja jälleenvuokraus
Vuokralainen ei saa ilman Vuokranantajan kirjallista suostumusta
jälleenvuokrata sopimuskohdetta, ottaa alivuokralaisia eikä erikseen tai
liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä tai muutoin siirtää vuokraoikeuttaan.
Mikäli Vuokranantaja antaa kirjallisen luvan alivuokraamiseen tai
jälleenvuokraamiseen, Vuokralainen vastaa kaikista hänelle kuuluvista
vastuista, vuokrasta sekä sopimuskohteen muista kuluista sopimuksen
mukaisesti. Selvennöksen vuoksi todetaan, että Vuokralainen päävuokralaisen
roolissa vastaa kaikista Vuokralaiselle kuuluvista vastuista
päävuokranantajaan nähden.