Siirry tekemään sopimus
Cityvarasto Oyj

Toimistohuoneen ja toimitilan yleiset vuokrausehdot

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokralainen vahvistaa lukeneensa vuokratilojen vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Oikeus vuokrausehtojen muutoksiin pidätetään.

Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu, sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95).

1§ Sopimuskohteen kunto

Vuokralainen on todennut sopimuskohteen laitteineen olevan siinä kunnossa, kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia, ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se nyt on, jollei sopimuskohteen kunnosta ja/tai kunnossapidosta sekä muutostöistä ole erikseen sovittu.

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan sopimuskohdetta huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että sen käyttäjät noudattavat kiinteistön järjestysmääräyksiä ja muita sopimuskohteen käyttöön sisältyviä määräyksiä sekä mitä muutoin terveyden, siisteyden ja järjestyksen säilymiseksi on säädetty tai määrätty.

Vuokran määrässä on otettu huomioon, että vuokralaisella on korjaus- ja kunnossapitovastuu. Vuokralainen vastaa oman toimintansa sopimuskohteelle asettamien vaatimusten täyttämisestä ja sen sille aiheuttamasta kulutuksesta, rasituksesta ja korjaustarpeesta.

2 § Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja on vakuuttanut ainoastaan kiinteistön. Sopimuskohteessa säilytetyn irtaimiston vakuuttaminen on yksin vuokralaisen vastuulla. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen sopimuskohteessa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä. Vuokralainen vastaa irtaimistonsa riittävästä vakuuttamisesta ja vuokratun sopimuskohteen lukitsemisesta. Vuokralainen on velvollinen palauttamaan sopimuskohteeseen saamansa avaimet vuokra-ajan päätyttyä. Mikäli kaikkia avaimia ei palauteta, on vuokranantajalla oikeus veloittaa vuokravakuudesta palauttamatta jääneet avaimet hinnaston mukaisesti.

3 § Sopimuskohde

Vuokralainen ei saa suorittaa sopimuskohteessa muutos- tai parannustöitä ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita. Vuokrattava sopimuskohde on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan sopimuskohteessa asioivat henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja. Jos vuokralainen aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan kaikki hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Vuokrasuhteen kestäessä vuokranantaja on oikeutettu teettämään talossa ja sopimuskohteessa tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä etukäteen vuokralaiselle. Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- tai muutostöihin vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta (2) kuukautta ennen sanottua ajankohtaa. Tällaisessa tapauksessa vuokralaisella ei ole sopimuksen purkuoikeutta.

Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokraa kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jona sopimuskohdetta ei ole voitu käyttää tai jona sopimuskohde ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa vain, jos se johtuu vuokranantajan syyksi luettavasta laiminlyönnistä pois lukien lakko, työvoiman saanti tms. syy.

4 § Vuokrasopimus

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Vuokranantajalla on oikeus periä kolmen (3) kuukauden vuokravakuus. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole valtuuksia sopimuksen tekoon, vuokranantajalla on oikeus pitää sopimuksen allekirjoittajaa sopimusosapuolena. Vuokranantaja noudattaa henkilötietolain (GDPR – henkilötietosuoja-asetuksen) mukaista asiakastietojen rekisteröintiä. Rekisteriseloste on nähtävissä vuokranantajan internet-sivuilla.

Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan toiselle. Tämä koskee myös liikkeen luovutustilannetta. Vuokralaisella on mahdollisuus ottaa sopimuskohteeseen alivuokralainen vuokranantajan kirjallisella luvalla, edellyttäen, että päävuokralainen vastaa vuokrasta ja sopimuskohteen muista kuluista sopimuksen mukaisesti.

Julkisen viranomaisen tämän sopimuksen tekemisen jälkeen määräämät mahdolliset uudet verot ja maksut voidaan vuokranantajan ilmoituksesta lisätä vuokraan. Vuokralaisen osuus kiinteistölle määrättävästä verosta tai muusta maksusta lasketaan saman prosenttiosuuden mukaan, kuin vuokralaisen käytössä olevan sopimuskohteen huoneistoalan suhde on kiinteistön rakennusten koko huoneistoalasta.

Jos vuokranantaja joutuu vuokralaisen toimenpiteiden tai laiminlyöntien vuoksi maksamaan palautuksia tekemistään arvonlisäverovähennyksistä, vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vastaavan määrän.

Vuokralainen vastaa kaikista sopimuskohteen muutos- ja lupakustannuksista.

5§ Vuokravakuuden palautus

Vuokravakuus palautetaan irtisanomisajan jälkeen noin kuukauden kuluttua, kun sopimuskohde on todettu tyhjennetyksi ja siivotuksi. Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan vuokravakuudesta. Palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeronsa vuokranantajalle.