3.6.2022

Cityvarasto Oyj yhtiökokouskutsu 22.6.2022

Cityvarasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona kesäkuun 22. päivänä 2022 kello 10:00 yhtiön pääkonttorissa Vantaan Kaivokselassa, osoitteessa Vetokuja 4, 01610 Vantaa

Cityvarasto Oyj:n yhtiökokouskutsu

 

Cityvarasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään  keskiviikkona kesäkuun 22. päivänä 2022 kello 10:00 yhtiön pääkonttorissa Vantaan Kaivokselassa, osoitteessa Vetokuja 4, 01610 Vantaa. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 09:45. 

 

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 19 736 479,41 euroa, josta tilikauden voitto on 153 904,65 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,07 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin osakkeelle, yhteensä 493 437,63 euroa ja vapaaseen pääomaan jätetään 19 243 041,78 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.06.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.7.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kolme (3) jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio on 10.000 euroa. Vuosipalkkiot maksettaisiin siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa vuosipalkkiosta kuukausittain. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

 Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin Ville Stenroos, Matti Heiskanen ja Martin Nes. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valittaisiin yksi (1) tilintarkastaja. 

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy uudelleenvalitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Moore Stephens Rewinet Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT‐tilintarkastaja Jari Paloniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

16. Kokouksen päättäminen

 

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa cityvarasto.fi/sijoittajille/tiedotteet/yhtiökokous                                  

sekä yhtiön pääkonttorissa, jonka osoite on Vetokuja 4, 01610 Vantaa. 

Cityvarasto Oyj:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet sivuilla viimeistään 15.6.2022.

Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.7.2022 alkaen.

 

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 10.6.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo‐osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 15.6.2022 kello 16:00.

 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

1. sähköpostitse: matti.leinonen@cityvarasto.fi;

2. kirjeitse: Cityvarasto Oyj, Matti Leinonen, Vetokuja 4, 01610  Vantaa

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Cityvarasto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.6.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja  on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.6.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.   

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Cityvarasto Oyj, Matti Leinonen, Vetokuja 4, 01610 Vantaa, viimeistään keskiviikkona 15.6.2022 kello 16.00 mennessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiökokoukseen osallistuvilla on lupa käyttää veloituksetta Cityvarasto Oyj:n Vantaan Kaivokselan toimipisteen yhteydessä olevia parkkipaikkoja osoitteessa Vetokuja 4, 01610 Helsinki, sekä wlan-yhteyttä.

Cityvarasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 7 088 374 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 7 088 374 ääntä. Cityvarasto Oyj:n omassa hallussa on 39 265 osaketta, 0,55 % kaikista osakkeista ja äänistä, joilla ei voi äänestää yhtiökokouksessa.

 

Helsingissä kesäkuun 3. päivänä 2022

 

Cityvarasto Oyj

Hallitus

 

                         


Sijoittajayhteydet

Cityvaraston sijoittajayhteydet
Ville Stenroos
  • Toimitusjohtaja
  • puhelinumero029 123 4747
Cityvaraston sijoittajayhteydet
Matti Leinonen
  • Talousasiantuntija
  • Puhelinumero029 123 4768