Cityvarasto Avainlippu - Suomalaista palvelua

Takaisin kysymyksiin

CITYVARASTO OY
Varastojen vuokraehdot

Tämän vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokralainen vahvistaa lukeneensa varastojen vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Oikeus vuokraehtojen muutoksiiin pidätetään. 

1 § Varaston kunto ja säilytettävät tavarat: Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Lattiakuorma ei saa ylittää 500 kg/m2. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on ehdottomasti kielletty. Muu kuin tavaroiden varastointiin liittyvä toiminta varastotiloissa, käytävillä, pihalla ja muissa yleisissä tiloissa on kielletty.  Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden sekä eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Jos vuokranantaja arvioi, että varastoitu tavara voi olla vahingoksi ihmisille tai kiinteistölle, on vuokralainen velvollinen poistamaan välittömästi vuokranantajan vaatimuksesta kyseisen varastoidun tavaran. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa varastossa ja vain sopimuksessa määritetyn vuokrakauden ajan. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää vuokratun varastotilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty. Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta varastoida kolmannen osapuolen tavaroita vuokraamassaan varastossa.

2 § Lämmitys ja sähkö: Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen. 

3 § Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu: Vuokranantaja on vakuuttanut ainoastaan hallitsemansa kiinteistön ja varastoitujen tavaroiden vakuuttaminen on yksin vuokralaisen vastuulla. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä. Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja vuokratun varastotilan lukitsemisesta riippulukolla. Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jätetty varasto ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.  Mikäli vuokralainen ei ole vakuuttanut varastoimaansa tavaraa riittävästi, hän vastaa tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä itse. Vuokralainen vastaa myös kaikista varastotiloille, käytäville, pihoille ja muille yleisille tiloille aiheuttamistaan vahingoista. 

4 § Varastotila: Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita. Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kielletty,  esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia.  Varastotilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti tiloissa on kielletty. Varastotiloja ei saa käyttää autojen huoltotoimenpiteisiin. Varastotiloissa ei saa valmistaa, huoltaa, rakentaa tai tehdä muita vastaavanlaisia asioita. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta. Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samankokoinen tai suurempi varastotila samasta tai toisesta kohteesta samalla talousalueella. Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan varastotiloissa asioivat henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja.  Jos vuokralainen aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan kaikki hälytyksestä aiheutuneet kulut.

5 § Vuokrasopimus: Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. . Mikäli vuokralaisella on tai vuokralaiselle syntyy luottohäiriömerkintä, vuokranantajalla on oikeus periä kolmen (3) kuukauden vuokratakuu. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, vuokranantajalla on oikeus pitää sopimuksen allekirjoittajaa sopimusosapuolena ja siirtää sopimus hänen nimiinsä.  Vuokranantaja noudattaa henkilötietolain mukaista asiakastietojen rekisteröintiä. Rekisteriseloste nähtävissä vuokranantajan internet -sivuilla. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella tai maksamalla ensimmäisen kuukauden vuokran tai kun tavarat on viety varastoon, vuokralainen hyväksyy ja vahvistaa lukeneensa nämä vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.  Nettikaupassa tehty sopimus todetaan luetuksi ja hyväksytyksi kun asiakas on hyväksynyt verkkosivuilla olevat sopimusehdot.
Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista määräajan päättyessä. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan varaston sekä poistamaan ovesta lukon vuokrasopimuksen viimeiseen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi. Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus: Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kahden viikon (14 vrk) irtisanomisajalla ennen viimeisen vuokrakauden päättymistä. Irtisanominen tapahtuu kirjallisesti, joko sähköpostitse tai postitse. Esimerkiksi jos vuokrasopimus on alkanut 18.1. ja vuokralainen ei tarvitse varastoa enää huhtikuun lopussa, hänen tulee irtisanoa sopimus viimeistään 3.4., jolloin viimeinen vuokrakausi on 18.3.–17.4. 

6 § Vuokrasopimuksen päättyminen: Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota varasto sekä poistaa lukko ovesta vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä.  Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta. Realisointia koskevat näiden sopimusehtojen 7 §:n realisointia koskevat ehdot.

7 § Vuokran maksu: Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus varastolle ja oikeus vuokratun tilan hallintaan alkaa, kun vuokralainen on maksanut ensimmäisen kuukauden vuokran ja vuokratakuun. Vuokra maksetaan ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokran määrää, josta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään 30 päivää aikaisemmin. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä huomautus-/myöhästymissakko sekä kulloinkin  perintälain sallima viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus - sulkea kulkuoikeus ulko-oviin kulunvalvontajärjestelmästä, - purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, - pidättää (omalla lukituksella) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat, - periä varaston aukaisumaksu, mikäli asiakas on maksanut erääntyneet vuokrat ennen jäljempänä kuvattua realisointia. Mikäli vuokraa ei ole maksettu kahden (2) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja realisoida parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi julkisessa huutokaupassa, ilman tuomioistuimen asiasta antamaa tuomiota, kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat ja käyttää realisointitulos kaikkien vuokrarästien maksuun sekä kaikkiin realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Mahdollisen yli jäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja todistettavasti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, jonka ajan jälkeen vuokralainen menettää oikeutensa ylijäävän osan tilitykseen, jollei pyyntöä ole edellä sanotulla tavalla esitetty. Vuokralainen vastaa varaston vuokrasta realisointihetkeen saakka.  Vuokralaisen varastoimat tavarat toimivat vuokranantajan saatavien vakuutena. Jos realisoinnista saatavat varat eivät riitä vuokrarästien ja kulujen kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus laittaa alijäävä osuus perintäyhtiön perittäväksi vuokralaiselta. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

8 § Vuokratakuun palautus: Vuokratakuu palautetaan irtisanomisajan jälkeen noin kahden viikon kuluttua, kun varastotila on todettu tyhjennetyksi ja siivotuksi (katso yllä 5 § ja 6 §). Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan vuokratakuusta. Palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeronsa vuokranantajalle.

9 § Sopimuksen siirtäminen, vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus ja muut asiat: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon.  Vuokralaisen on säilytettävä aktivoitua kulkuoikeuttaan (puhelinnumero, avain, pin-koodi, tag) turvallisesti siten, että se ei joudu ulkopuolisen haltuun. Mikäli vuokralainen epäilee, että kulkuoikeus on joutunut vääriin käsiin, on tästä ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen johdosta. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä force majeure -periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. 

10 § Sopimusrikkomukset: Mikäli vuokralainen rikkoo 1-9 pykälissä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi, mitä 7 §:ssä on lueteltu, sulkea kulkuoikeus ulko-oviin 
kulunvalvontajärjestelmästä, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

 

CITYVARASTO OY  
Vakuutuksen sopimusehdot


Tämä palvelu on voimassa ainoastaan, jos olette valinneet säilytyssopimuksessa eritellyn vakuutusvaihtoehdon ”kyllä” ja maksaneet asiaankuuluvan lisämaksun.
Säilytyssopimuksessa edellytetään, että omaisuutenne on vakuutettu täydestä ja todellisesta arvostaan, ja että vakuutuksenne kattaa säilytysajan tiloissamme kokonaisuudessaan. Huomioikaa, että huolimatta siitä, oletteko ohjeistaneet meitä sisällyttämään teidät vakuutusjärjestelyihimme, vastuumme omaisuudellenne koituneista tuhoista tai vahingoista rajoittuu sopimussuhteeseemme kuuluvan säilytyssopimuksen ehtoihin.

YHTEENVETO VAKUUTUSTURVASTAMME
Säilytyssopimuksen ehtojen mukaisesti sitoudumme sisällyttämään omiin vakuutusjärjestelyihimme turvan omaisuuttanne sen säilytyksessämme ollessa mahdollisesti kohtaamaa aineellista vahinkoa tai haittaa vastaan ainoastaan, jos olette valinneet vakuutusvaihtoehdon ”kyllä” ja maksaneet kaikki siihen liittyvät maksut. Vakuutusjärjestelymme ovat seuraavanlaiset.

VAKUUTUKSEN ANTAJA
Underwritten 100% by Certain Underwriters at Lloyds

KOKONAISVAKUUTUSMÄÄRÄ
Omaisuuden jatkuva täysi ja todellinen säilytyssopimuksessa tai muutoin kirjallisesti esitetty kokonaisenimmäisarvo. Yhden asiakkaan vakuutusmäärän ei tule missään olosuhteissa ylittää 100,000 euroa ilman kirjallista vahvistustamme. Vakuutusmäärää on mahdollista nostaa lisämaksusta. Asiasta on sovittava etukäteen vakuutuksenantajamme kanssa.

KORVATTAVAT TUHOT
Asiakkaamme omaisuudelle koitunut aineellinen vahinko tai menetys, jonka on aiheuttanut tulipalo, salamanisku, räjähdys, maanjäristys, lentokone tai lektokoneesta myrskyssä pudonneet esineet, tulva, putken halkeaminen ja/tai vuoto, veden tai muun nesteen aiheuttama vahinko, koi, hyönteinen tai ulkoisesta lähteestä tullut tuholainen, murron yhteydessä tehty varkaus, mellakka, lakko, kapina, siviiliepäjärjestys, vandaismi tai ajoneuvon tai junan tai junan vaunun törmäys.

ALIVAKUUTUS
Vakuutuksen ehtona on, että vakuutusmäärä vastaa säilytettävän omaisuuden jatkuvaa todellista ja täyttä arvoa. Jos omaisuuden täyttä jälleenhankinta-arvoa ei ole esitetty säilytyssopimuksessa, vahinkotilanteessa olemme velvollisia korvaamaan teille vakuutuksenantajamme kautta ainoastaan sen osan vahingosta, joka vastaa ilmoittamanne jälleenmyyntiarvon osuutta omaisuutenne todellisesta jälleenmyyntiarvosta.

KORVAUSTEN MAKSAMISEN PERUSTEET
Vahinko korvataan kokonaisuudessaan joko korvaamalla vakuutetun esineen jälleenhankinta, korjaus ja/tai arvo, vakuutuksen antajan päätöksen mukaan. Jos tällä vakuutuksella vakuutettu esine on menetetty tai tuhoutunut täysin, korvausten maksamisen peruste on esineen uudella korvaamisesta koituvat kulut, edellyttäen että esine on huomattavassa määrin sama mutta ei parempi kuin alkuperäinen uutena.
Kodin liinavaatteet ja vaatteet
Jos korvausvaatimus sisältää kodin liinavaatteiden tai vaatteiden menettämisen tai tuhoutumisen, vakuutuksen antaja huomioi kyseisten menetettyjen tai vioittuneiden tavaroiden iän, laadun, käytön määrän ja sen mukaisen markkina-arvon.

VAKUUTETTAVA ESINE OSANA ESINEPARIA TAI -JOUKKOA
Jos esine on osa esineparia tai -joukkoa, vakuutuksenantaja maksaa ainoastaan vahingoittuneesta esineestä. Vakuutuksenantaja ei maksa esineistä, jotka kuuluvat esinepariin tai -joukkoon, mutta jotka eivät ole vahingoittuneet.

VAKUUTUSILMOITUSTEN AIKARAJA
Vakuutustapahtumista on ilmoitettava meille välittömästi, kun vahinko tai haitta havaitaan tai kun omaisuus on siirretty pois yksiköstä, sen mukaan, kumpi on tapahtunut ensimmäisenä .

VAKUUTUKSEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT
Vakuutus ei kata
1) rahaa, kolikoita, harkkoja, asiakirjoja, obligaatioita, arvopapereita tai vastaavia
2) kotieläimiä, räjähteitä, helposti syttyviä aineita
3) mitä tahansa koruja, kelloja, jalokiviä, merkkejä, joiden yhteisarvo ylittää 1,000 euroa.
4) turkiksia, taideteoksia, parfyymeja, matkapuhelimia, tupakkaa, sikareita, savukkeita, olutta, viiniä, viinoja ja vastaavia, joiden yhteisarvo ylittää 15,000 euroa.
5) elektroniikkaa, jonka yhteisarvo ylittää 15,000 euroa. Elektroniikaksi katsotaan kaikki kuluttajille ja kaupalliseen tarkoitukseen tuotetut elektroniset laitteet ja välineet. Näihin sisältyvät muun muassa radiot, televisiot, tietokoneet, tietokoneohjelmat, kovalevyt, sirut, mikrosirut, piirilevyt ja niiden komponentit, modeemit, monitorit, kamerat, faksit, kopiokoneet, videolaitteet, stereot, CD-soittimet ja vastaavat (raskaiden elektronisten laitteiden, kuten kojeistojen, turbiinien, generaattorien ja vastaavien ei katsota olevan elektroniikkaa).
6) hävinneitä tiedostoja, lukuun ottamatta tyhjän tiedontallennuslaitteen kuluja
7) omaisuuden takavarikointia, kansallistamista, pakkoluovutusta, tuhoutumista tai vahinkoa, joka aiheutuu sodasta, invaasiosta, vihollisen hyökkäyksestä (olipa kyseessä julistettu sota tai ei), sisällissodasta, kapinasta, vallankumouksesta, asevoimien tai muun tahon vallankaappauksesta taikka jonkin hallituksen tai julkisen tai paikallisen viranomaisen päätöksestä
8) vahinkoja, jotka tapahtuvat vakuutuksen kattamien ilmoitettujen vahinkojen seurauksena tai johtuvat epäsuorasti niistä
9) vahinkoa tai haittaa, joka johtuu:
a) ydinpolttoaineen, ydinjätteen tai ydinpolttoaineen palamisen ionisoivasta säteilystä tai radioaktiivisesta säteilystä;
b) ydinvoimalan, -reaktorin tai -komponentin radioaktiivisista, myrkyllisistä, räjähdysalttiista tai muista altistavista ominaisuuksista;
c) sota-aseesta, jossa käytetään atomi- tai ydinfissiota ja/tai fuusiota tai vastaavaa reaktiota, voimaa tai ainetta;
d) radioaktiivisen aineen radioaktiivisuudesta, myrkyllisyydestä, räjähdysalttiudesta tai muutoin vaarallisista taikka altistavista ominaisuuksista. Tämä alalauseke ei kuitenkaan sulje pois muina kuin ydinpolttoaineina käytettäviä radioaktiivisia isotooppeja, joita valmistetaan, kuljetetaan, säilytetään tai käytetään kaupalliseen, maanviljelyyn liittyvään, lääketieteelliseen, tieteelliseen tai vastaavaan rauhanomaiseen tarkoitukseen.
10) vahinkoa tai haittaa, joka johtuu kemiallisesta, biologisesta, biokemiallisesta tai elektromagneettisesta aseesta, tietokonejärjestelmän tai tietokoneohjelmiston tai muun elektronisen järjestelmän tarkoituksellisesta vahingoittamisesta, tietokoneviruksesta tai vastaavasta
11) omaisuudelle koituvaa vahinkoa tai haittaa, joka johtuu suoraan äänen nopeudella tai ääntä nopeammin kulkevan lentokoneen tai muun ilma-aluksen aiheuttamista paineaalloista.
12) Jos vahingon tapahtuma-aikaan voimassa on myös toinen vakuutus, tämä vakuutus vastaa ainoastaan niistä vahingoista, joita toinen vakuutus ei kata.
13) Vakuutus ei myöskään kata omaisuudelle koituvaa vahinkoa tai haittaa, joka johtuu terrori-iskusta tai poliittisen motiivin vuoksi tehdyistä toimista.
KORVAUSHAKEMUS
Jos omaisuutenne vahingoittuu tai häviää ja haluatte jättää korvaushakemuksen, tehkää kirjallinen ilmoitus. Ilmoitus tulee lähettää säilytyssopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseemme tai faksinumeroomme. Ilmoitamme vakuutuksenantajalle korvaushakemuksesta kahden arkipäivän kuluessa ilmoituksen
saapumisesta.