Takaisin kysymyksiin

CITYVARASTO OYJ
Varastojen vuokraehdot

Tämän vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokralainen vahvistaa lukeneensa vuokratilojen vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Oikeus vuokraehtojen muutoksiin pidätetään.

1§ Tilan kunto ja säilytettävät tavarat: Vuokratila vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on sopimuksen tekohetkellä. Tilaa saa käyttää vain vuokralaisen oman kuivan kappaletavaran säilytykseen. Lattiakuorma ei saa ylittää 200kg/m2. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on ehdottomasti kielletty. Laittomien aineiden tai esineiden, räjähteiden, helposti syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden tai eloperäisten aineiden säilyttäminen tiloissa on kielletty. Jos vuokranantaja arvioi säilytetyn tavaran voivan olla haitaksi ihmisille tai kiinteistölle, on vuokralainen velvollinen poistamaan välittömästi kyseisen tavaran vuokraamastaan tilasta. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa eritellyssä vuokratilassa ja vain sopimuksessa määritetyn vuokrakauden ajan. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää vuokratun tilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan on kielletty, muutoin kuin kulkuväylänä.  Jos vuokralainen haluaa poiketa tässä kohdassa esitetyistä ehdoista, tulee hänellä olla vuokranantajan kirjallinen suostumus.

2 § Lämmitys ja sähkö: Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen.

3 § Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu: Vuokranantaja on vakuuttanut ainoastaan kiinteistön ja vuokratilassa säilytetyn irtaimiston vakuuttaminen on yksin vuokralaisen vastuulla. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen tilassa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä. Vuokralainen vastaa irtaimistonsa riittävästä vakuuttamisesta ja vuokratun tilan lukitsemisesta riippulukolla. Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jättämä vuokratila ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut. Mikäli vuokralainen ei ole vakuuttanut vuokratilassa säilyttämäänsä irtaimistoa riittävästi, hän vastaa tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä itse. Vuokralainen vastaa myös kaikista vuokratiloille, käytäville, pihoille ja muille yleisille tiloille aiheuttamistaan vahingoista.

4 § Vuokratila: Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita. Vuokrattava tila on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kielletty, esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia.  Vuokratilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun tilaan vain välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi on tiloissa ehdottomasti kielletty. Auton joutokäynti tiloissa on kielletty. Tiloja ei saa käyttää autojen huoltotoimenpiteisiin. Tiloissa ei saa valmistaa, huoltaa, rakentaa tai tehdä muita vastaavanlaisia asioita. Vuokralaisen on huolehdittava vuokratilassa käyntinsä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta. Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samankokoinen tai suurempi varastotila samasta tai toisesta kohteesta samalla talousalueella. Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan varastotiloissa asioivat henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja.  Jos vuokralainen aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan kaikki hälytyksestä aiheutuneet kulut.

5§ Vuokrasopimus: Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Vuokranantajalla on oikeus periä kolmen (3) kuukauden vuokratakuu. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole valtuuksia sopimuksen tekoon, vuokranantajalla on oikeus pitää sopimuksen allekirjoittajaa sopimusosapuolena. Vuokranantaja noudattaa henkilötietolain (GDPR – henkilötietosuoja-asetuksen) mukaista asiakastietojen rekisteröintiä. Rekisteriseloste on nähtävissä vuokranantajan internet-sivuilla. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella tai maksamalla ensimmäisen kuukauden vuokran tai ottamalla vuokratilan käyttöön viemällä sinne säilytettävää irtaimistoa vuokralainen hyväksyy ja vahvistaa lukeneensa nämä vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Nettikaupassa tehty sopimus todetaan luetuksi ja hyväksytyksi kun asiakas on hyväksynyt verkkosivuilla olevat sopimusehdot.

Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista määräajan päättyessä. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan vuokraamansa tilan sekä poistamaan ovesta lukon vuokrasopimuksen viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus: Vuokrasopimus on päätettävä aina sopimukseen kirjatun vuokrakauden loppuun irtisanomalla sopimus vähintään 14 vrk ennen viimeisen vuokrakauden päättymistä. Esimerkiksi jos vuokrasopimus on alkanut 18.1. ja vuokralainen ei tarvitse varastoa enää huhtikuun lopussa, hänen tulee irtisanoa sopimus viimeistään 3.4., jolloin viimeinen vuokrakausi on 18.3.–17.4. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston ja poistaa lukon ovesta vuokrasopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Irtisanomisaika on molemminpuolinen. Irtisanominen tapahtuu kirjallisesti, joko sähköpostitse tai postitse.

Arvonlisäverollinen vuokrasopimus: Jos vuokrasopimus on arvonlisäverollinen, vuokralainen sitoutuu käyttämään vuokraamaansa tilaa jatkuvasti arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen sekä välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle, jos tilan käyttötarkoitus muuttuu. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan viivästysseuraamuksineen vuokranantajalle koituvat vahingot ja välittömät ja välilliset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että vuokralainen käyttää vuokraamaansa tilaa muuhun kuin arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen.

6§ Vuokrasopimuksen päättyminen: Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota vuokraamansa tila sekä poistaa lukko ovesta vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus poistaa vuokratilan lukitus ja tyhjentää tila realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetus kustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta. Realisointia koskevat näiden sopimusehtojen 7§ realisointia koskevat ehdot.

7§ Vuokran maksu: Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus tämän vuokratilaan, ja oikeus vuokratun tilan hallintaan alkaa, kun vuokralainen on maksanut ensimmäisen kuukauden vuokran ja vuokratakuun. Vuokra maksetaan ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokran määrää. Muutoksesta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään 30 päivää aikaisemmin. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä huomautus-/myöhästymissakko sekä kulloinkin perintälain sallima viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus sulkea asiakkaan kulkuoikeus ulko-oviin, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, pidättää (omalla lukituksella) kaikki vuokralaisen tilassa säilyttämät tavarat ja periä vuokratilan aukaisumaksu. Mikäli vuokraa ei ole maksettu kahden (2) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus ottaa haltuunsa vuokralaisen tilassa säilyttämä irtain ja realisoida tai hävittää parhaaksi katsomallaan tavalla ilman tuomioistuimen antamaa tuomiota. Realisointitulos voidaan käyttää asiakkaan kyseisen sopimuksen vuokrarästien maksuun sekä kaikkiin realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Mahdollisen ylijäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja todistettavasti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, jonka ajan jälkeen vuokralainen menettää oikeutensa ylijäävän osan tilitykseen, jollei pyyntöä ole edellä sanotulla tavalla esitetty. Vuokralainen vastaa vuokratilan vuokrasta realisointihetkeen saakka. Vuokralaisen säilyttämät tavarat toimivat vuokranantajan saatavien vakuutena. Jos realisoinnista saatavat varat eivät riitä vuokrarästien ja kulujen kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus laittaa alijäävä osuus perintäyhtiön perittäväksi vuokralaiselta. Realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin tai muihin sopimusrikkomuksiin.

8 § Vuokratakuun palautus: Vuokratakuu palautetaan irtisanomisajan jälkeen noin kahden viikon kuluttua, kun vuokratila on todettu tyhjennetyksi ja siivotuksi (katso yllä 5 § ja 6 §). Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan vuokratakuusta. Palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeronsa vuokranantajalle.

9§ Sopimuksen siirtäminen, vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus ja muut asiat: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle. Perustellusta syystä vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku vuokratilaan. Vuokralaisen on säilytettävä aktivoitua kulkuoikeuttaan siten, että se ei joudu ulkopuolisen haltuun. Mikäli vuokralainen epäilee, että kulkuoikeus on joutunut vääriin käsiin, on tästä ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisistä yhteystiedoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä force majeure -periaatteen mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

10§ Sopimusrikkomukset: Mikäli vuokralainen rikkoo 1-9 pykälissä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi, mitä 7 §:ssä on lueteltu, sulkea kulkuoikeus ulko-oviin kulunvalvontajärjestelmästä, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista. Myös realisointia voidaan käyttää korvauksen saamiseksi.

Mikäli vuokranantajalle syntyy vähäistä suurempi korvaussaatava vuokralaisen sopimusrikkomuksen johdosta, vuokranantajalla on oikeus realisoida vuokralaisen irtainta korvaussaatavan suoritusta varten samalla tavalla kuin pykälässä 7 on sovittu vuokrarästien johdosta toimeenpantavasta realisoinnista.

11§ Jos vuokrasopimus purkautuu vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella, vuokranantajalla on oikeus päättää ja purkaa vuokralaisen kaikki sopimukset riippumatta siitä, mihin yksittäiseen tilaan sopimusrikkomus liittyy.

 

CITYVARASTO OYJ  
Vakuutuksen sopimusehdot

Tämä palvelu on voimassa ainoastaan, jos olette valinneet vuokrasopimuksessa eritellyn vakuutusvaihtoehdon ”kyllä” ja maksaneet asiaankuuluvan lisämaksun. 
Vuokrasopimuksessa edellytetään, että omaisuutenne on vakuutettu täydestä ja todellisesta arvostaan, ja että vakuutuksenne kattaa säilytysajan tiloissamme kokonaisuudessaan. Huomioikaa, että huolimatta siitä, oletteko ohjeistaneet meitä sisällyttämään teidät vakuutusjärjestelyihimme, vastuumme omaisuudellenne koituneista tuhoista tai vahingoista rajoittuu sopimussuhteeseemme kuuluvan vuokrasopimuksen ehtoihin. 

YHTEENVETO VAKUUTUSTURVASTAMME
Vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti sitoudumme sisällyttämään omiin vakuutusjärjestelyihimme turvan omaisuuttanne sen säilytyksessämme ollessa mahdollisesti kohtaamaa aineellista vahinkoa tai haittaa vastaan ainoastaan, jos olette valinneet vakuutusvaihtoehdon ”kyllä” ja maksaneet kaikki siihen liittyvät maksut. Vakuutusjärjestelymme ovat seuraavanlaiset.

VAKUUTUKSEN ANTAJA
Underwritten 100% by Certain Underwriters at Lloyds

KOKONAISVAKUUTUSMÄÄRÄ
Omaisuuden jatkuva täysi ja todellinen vuokrasopimuksessa tai muutoin kirjallisesti esitetty kokonaisenimmäisarvo. Yhden asiakkaan vakuutusmäärän ei tule missään olosuhteissa ylittää 100,000 euroa ilman kirjallista vahvistustamme. 
Vakuutusmäärää on mahdollista nostaa lisämaksusta. Asiasta on sovittava 
etukäteen vakuutuksenantajamme kanssa.

KORVATTAVAT TUHOT
Asiakkaamme omaisuudelle koitunut aineellinen vahinko tai menetys, jonka on aiheuttanut tulipalo, salamanisku, räjähdys, maanjäristys, lentokone tai lektokoneesta myrskyssä pudonneet esineet, tulva, putken halkeaminen ja/tai vuoto, veden tai muun nesteen aiheuttama vahinko, koi, hyönteinen tai ulkoisesta lähteestä tullut tuholainen, murron yhteydessä tehty varkaus, mellakka, lakko, kapina, siviiliepäjärjestys, vandaismi tai ajoneuvon tai junan tai junan vaunun 
törmäys.

ALIVAKUUTUS
Vakuutuksen ehtona on, että vakuutusmäärä vastaa säilytettävän omaisuuden jatkuvaa todellista ja täyttä arvoa. Jos omaisuuden täyttä jälleenhankinta-arvoa ei ole esitetty vuokrasopimuksessa, vahinkotilanteessa olemme velvollisia korvaamaan teille vakuutuksenantajamme kautta ainoastaan sen osan vahingosta, joka vastaa ilmoittamanne jälleenmyyntiarvon osuutta omaisuutenne todellisesta jälleenmyyntiarvosta.

KORVAUSTEN MAKSAMISEN PERUSTEET
Vahinko korvataan kokonaisuudessaan joko korvaamalla vakuutetun esineen jälleenhankinta, korjaus ja/tai arvo, vakuutuksen antajan päätöksen mukaan. Jos tällä vakuutuksella vakuutettu esine on menetetty tai tuhoutunut täysin, 
korvausten maksamisen peruste on esineen uudella korvaamisesta koituvat kulut, edellyttäen että esine on huomattavassa määrin sama mutta ei parempi 
kuin alkuperäinen uutena.
Kodin liinavaatteet ja vaatteet
Jos korvausvaatimus sisältää kodin liinavaatteiden tai vaatteiden menettämisen tai tuhoutumisen, vakuutuksen antaja huomioi kyseisten menetettyjen tai vioittuneiden tavaroiden iän, laadun, käytön määrän ja sen mukaisen 
markkina-arvon.

VAKUUTETTAVA ESINE OSANA ESINEPARIA TAI -JOUKKOA
Jos esine on osa esineparia tai -joukkoa, vakuutuksenantaja maksaa ainoastaan vahingoittuneesta esineestä. Vakuutuksenantaja ei maksa esineistä, jotka kuuluvat esinepariin tai -joukkoon, mutta jotka eivät ole vahingoittuneet.

VAKUUTUSILMOITUSTEN AIKARAJA
Vakuutustapahtumista on ilmoitettava meille välittömästi, kun vahinko tai haitta havaitaan tai kun omaisuus on siirretty pois yksiköstä, sen mukaan, kumpi on tapahtunut ensimmäisenä.

VAKUUTUKSEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT
Vakuutus ei kata
1) rahaa, kolikoita, harkkoja, asiakirjoja, obligaatioita, arvopapereita tai vastaavia
2) kotieläimiä, räjähteitä, helposti syttyviä aineita
3) mitä tahansa koruja, kelloja, jalokiviä, merkkejä, joiden yhteisarvo ylittää 1,000 euroa.
4) turkiksia, taideteoksia, parfyymeja, matkapuhelimia, tupakkaa, sikareita, savukkeita, olutta, viiniä, viinoja ja vastaavia, joiden yhteisarvo ylittää 15,000 euroa.
5) elektroniikkaa, jonka yhteisarvo ylittää 15,000 euroa. Elektroniikaksi katsotaan kaikki kuluttajille ja kaupalliseen tarkoitukseen tuotetut elektroniset laitteet ja välineet. Näihin sisältyvät muun muassa radiot, televisiot, tietokoneet, tietokoneohjelmat, kovalevyt, sirut, mikrosirut, piirilevyt ja niiden komponentit, modeemit, monitorit, kamerat, faksit, kopiokoneet, videolaitteet, stereot, CD-soittimet ja vastaavat (raskaiden elektronisten laitteiden, kuten kojeistojen, turbiinien, generaattorien ja vastaavien ei katsota olevan elektroniikkaa).
6) hävinneitä tiedostoja, lukuun ottamatta tyhjän tiedontallennuslaitteen kuluja
7) omaisuuden takavarikointia, kansallistamista, pakkoluovutusta, tuhoutumista tai vahinkoa, joka aiheutuu sodasta, invaasiosta, vihollisen hyökkäyksestä (olipa kyseessä julistettu sota tai ei), sisällissodasta, kapinasta, vallankumouksesta, 
asevoimien tai muun tahon vallankaappauksesta taikka jonkin hallituksen tai julkisen tai paikallisen viranomaisen päätöksestä
8) vahinkoja, jotka tapahtuvat vakuutuksen kattamien ilmoitettujen vahinkojen seurauksena tai johtuvat epäsuorasti niistä
9) vahinkoa tai haittaa, joka johtuu:
a) ydinpolttoaineen, ydinjätteen tai ydinpolttoaineen palamisen ionisoivasta 
säteilystä tai radioaktiivisesta säteilystä;
b) ydinvoimalan, -reaktorin tai -komponentin radioaktiivisista, myrkyllisistä, 
räjähdysalttiista tai muista altistavista ominaisuuksista;
c) sota-aseesta, jossa käytetään atomi- tai ydinfissiota ja/tai fuusiota tai vastaavaa reaktiota, voimaa tai ainetta;
d) radioaktiivisen aineen radioaktiivisuudesta, myrkyllisyydestä, räjähdysalttiudesta tai muutoin vaarallisista taikka altistavista ominaisuuksista. Tämä alalauseke ei kuitenkaan sulje pois muina kuin ydinpolttoaineina käytettäviä radioaktiivisia isotooppeja, joita valmistetaan, kuljetetaan, säilytetään tai käytetään kaupalliseen, maanviljelyyn liittyvään, lääketieteelliseen, tieteelliseen tai vastaavaan rauhanomaiseen tarkoitukseen.
10) vahinkoa tai haittaa, joka johtuu kemiallisesta, biologisesta, biokemiallisesta tai elektromagneettisesta aseesta, tietokonejärjestelmän tai tietokoneohjelmiston tai muun elektronisen järjestelmän tarkoituksellisesta vahingoittamisesta, tietokoneviruksesta tai vastaavasta
11) omaisuudelle koituvaa vahinkoa tai haittaa, joka johtuu suoraan äänen nopeudella tai ääntä nopeammin kulkevan lentokoneen tai muun ilma-aluksen aiheuttamista paineaalloista.
12) Jos vahingon tapahtuma-aikaan voimassa on myös toinen vakuutus, tämä vakuutus vastaa ainoastaan niistä vahingoista, joita toinen vakuutus ei kata.
13) Vakuutus ei myöskään kata omaisuudelle koituvaa vahinkoa tai haittaa, joka johtuu terrori-iskusta tai poliittisen motiivin vuoksi tehdyistä toimista.


KORVAUSHAKEMUS
Jos omaisuutenne vahingoittuu tai häviää ja haluatte jättää korvaushakemuksen, tehkää kirjallinen ilmoitus. Ilmoitus tulee lähettää vuokrasopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseemme tai faksinumeroomme. Ilmoitamme vakuutuksenantajalle korvaushakemuksesta kahden arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta.