Cityvarasto Oyj

Varastojen vuokraehdot

Voimassa 9.8.2023 alkaen

Cityvarasto Oyj:n ja vuokralaisen välillä tehtyyn varastotilaa, varastotiloja tai lokeroa koskevaan vuokrasopimukseen ("Vuokrasopimus") sovelletaan näitä varastojen vuokraehtoja ("Vuokraehdot").

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella tai sähköisellä hyväksynnällä vuokralainen vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä nämä Vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Vuokranantajalla on oikeus päivittää ja muuttaa näitä Vuokraehtoja ilmoittamalla muutoksen voimaantulosta vuokralaiselle tämän viimeksi vuokranantajalle antamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Vuokraehtojen lisäksi vuokralainen on tutustunut vuokranantajan voimassa oleviin ohjeisiin koskien varastojen ja muiden tilojen käyttöä sekä tavaroiden pakkaamista ja säilyttämistä. Lisäksi vuokralainen on tutustunut voimassa olevaan palveluhinnastoon.

1. VUOKRASOPIMUS JA VUOKRAKAUDEN ALKAMINEN

1.1 Vuokrasopimusta tehdään kaksi samanlaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.

1.2 Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle yhteystietonsa ja niitä koskevat muutokset viipymättä.

1.3 Vuokranantaja voi pätevästi lähettää Vuokrasopimukseen liittyvät ilmoitukset, tiedonannot, laskut ja maksumuistutukset vuokralaisen viimeksi vuokranantajalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Vuokralaisen katsotaan saaneen tiedon sanotuista viesteistä sinä päivänä, jona viesti on lähetetty.

1.4 Mikäli Vuokrasopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole tarvittavaa valtuutusta, vuokranantajalla on oikeus pitää Vuokrasopimuksen allekirjoittajaa sopimusosapuolena siinä tapauksessa, että Vuokrasopimus ei sitoisi yritystä.

1.5 Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot.

2. VUOKRATILA

2.1 Vuokratilalla tarkoitetaan vuokralaisen vuokraamaa varastotilaa tai muuta Vuokrasopimuksessa määriteltyä tilaa ("Vuokratila"). Milloin Vuokrasopimuksessa tarkoitettu Vuokratila on postilokero tai postilaatikko, kyseiseen Vuokrasopimukseen ei sovelleta näiden Vuokraehtojen kohtia 5.3, 11 ja 16.2.

2.2 Vuokratilan vuokraan sisältyy oikeus käyttää kyseisen Cityvaraston toimipisteen pihaaluetta, lastausalueita, käytävätiloja, sosiaalitiloja sekä muita kulloinkin yleisiksi tiloiksi määriteltyjä tiloja ("Yleiset tilat") kohdan 3.7 mukaisesti.

2.3 Vuokratila vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on Vuokrasopimuksen tekohetkellä.

2.4 Milloin Vuokratila on Vuokrasopimuksessa erikseen sovittu vuokrattavaksi lämmitettynä, sisältyy lämmitys vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutustarpeesta tai muista aiheutuvista kustannuksista on sovittava aina kirjallisesti vuokranantajan kanssa erikseen.

2.5 Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle uusi, noin samankokoinen tai suurempi Vuokratila samasta tai toisesta Cityvaraston toimipisteestä samalla talousalueella.

3. VUOKRATILAN JA YLEISTEN TILOJEN KÄYTTÄMINEN

3.1 Vuokralaisella on pääsy Vuokratilaan ja Yleisiin tiloihin kyseisen Cityvaraston toimipisteen kulloinkin voimassa olevina aukioloaikoina.

3.2 Vuokralainen sitoutuu käyttämään ja hoitamaan Vuokratilaa ja Yleisiä tiloja huolellisesti vuokranantajan antamien käyttöohjeiden ja määräysten mukaisella tavalla. Vuokralaisella on oikeus käyttää Vuokratilaa ainoastaan tavaroiden säilyttämistarkoitukseen.

3.3 Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan Vuokratilassa ja/tai Yleisissä tiloissa asioivat henkilöt noudattavat näitä Vuokraehtoja.

3.4 Vuokratilan ja Yleisten tilojen käyttäminen muun muassa valmistamis-, huolto- tai rakentamistarkoitukseen on kielletty. Ajoneuvon huoltaminen Vuokratilassa ja Yleisissä tiloissa on kielletty.

3.5 Lattiakuorma Vuokratilassa tai Yleisissä tiloissa (pois lukien piha-alue) ei saa ylittää 200 kg/m2 tai vuokranantajan muutoin määrittämää arvoa. Esimerkiksi kuutiovaraston, postilaatikon ja postilokeron kantavuus on merkittävästi alhaisempi.

3.6 Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä Vuokratilaan tai Vuokratilan rakenteisiin muutostöitä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen tai muutoin reikien tekeminen niihin taikka muu Vuokratilan vahingoittaminen on kielletty. Esimerkiksi mahdollisten Vuokratilassa käytettävien hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia.

3.7 Vuokralaisella on oikeus käyttää Yleisiä tiloja kulkemiseen sekä tavaroiden kuljettamiseen. Yleisten tilojen käyttäminen muun muassa tavaroiden säilyttämiseen tai varastointiin taikka muuhun vuokralaisen omaan tarkoitukseen on kielletty.

3.8 Vuokralaisen on huolehdittava Vuokratilassa ja Yleisissä tiloissa käyntinsä yhteydessä käyttämiensä pääovien, ulko-ovien, kulkuovien sekä porttien sulkeutumisesta. Yleisissä tiloissa olevat, palo-oviksi merkityt ovet tulee ehdottomasti pitää suljettuna.

3.9 Asiaton oleskelu ja yöpyminen Vuokratilassa tai Yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty.

3.10 Vuokralaisella ei ole oikeutta kiinnittää tai käyttää Vuokratilan ulkopuolelle näkyviä toimintaansa liittyviä merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja.

3.11 Tupakointi Vuokratilassa ja Yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty.

3.12 Vuokralainen on velvollinen viemään roskat ja muut jätteensä jätekeskukseen, jäteasemalle tai kunnalliseen lajittelupisteeseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuokranantaja ei tarjoa jätehuoltoa vuokralaiselle, ellei kirjallisesti toisin sovita.

4. ARVONLISÄVEROLLINEN VUOKRASOPIMUS

4.1 Mikäli Vuokrasopimus on arvonlisäverollinen, vuokralainen sitoutuu käyttämään Vuokratilaa jatkuvasti arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen sekä välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle Vuokratilan käyttötarkoituksen muuttumisesta.

4.2 Vuokralainen on velvollinen korvaamaan viivästysseuraamuksineen vuokranantajalle koituvat vahingot ja välittömät ja välilliset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että vuokralainen käyttää Vuokratilaa muuhun kuin arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen.

5. VUOKRATILASSA SÄILYTETTÄVÄT TAVARAT JA TAVAROIDEN KÄYTTÄMINEN VAKUUTENA

5.1 Vuokralaisella on oikeus säilyttää tavaroita ainoastaan Vuokrasopimuksessa määritellyssä Vuokratilassa Vuokrasopimuksessa sovitun vuokrakauden ajan.

5.2 Vuokralaisella on oikeus säilyttää Vuokratilassa ainoastaan tavaroita, jotka ovat vuokralaisen omistuksessa ja joihin ei kohdistu kolmannen osapuolen pantti- tai muita oikeuksia.

5.3 Vuokranantajalla on panttioikeus vuokralaisen Vuokratilassa säilyttämiin tavaroihin saataviensa ja kaikkien Vuokrasopimuksen mukaisten vuokralaisen velvoitteiden vakuudeksi. Tavaroiden realisointia koskevat ehdot ovat kohdassa 11.

5.4 Vuokralaisella on oikeus säilyttää Vuokratilassa ainoastaan kuivia kappaletavaroita.

5.5 Elintarvikkeiden, laittomien aineiden ja tavaroiden, räjähteiden, helposti syttyvien tai ympäristölle taikka terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja tavaroiden sekä eloperäisten aineiden ja tavaroiden säilyttäminen Vuokratilassa tai tuominen Yleisiin tiloihin on kielletty. Mikäli vuokranantaja tai vuokranantajan palveluntuottaja arvioi tavaran voivan olla haitaksi ihmisille, ympäristölle tai kiinteistölle, on vuokralainen velvollinen poistamaan kyseisen tavaran välittömästi Vuokratilasta ja Yleisistä tiloista.

5.6 Vuokranantajalla on oikeus poistaa Yleisiin tiloihin jätetyt tai muutoin näiden Vuokraehtojen vastaisesti säilytetyt tavarat ja periä toimenpiteestä palveluhinnaston mukainen maksu. Vuokranantaja säilyttää tavaroita 14 päivän ajan, jonka jälkeen vuokranantajalla on oikeus parhaaksi katsomallaan tavalla hävittää tai realisoida tavarat.

6. VASTUU VUOKRATILASSA SÄILYTETTÄVISTÄ TAVAROISTA JA VAKUUTTAMINEN

6.1 Vuokralainen sitoutuu noudattamaan kaikkia vuokranantajan antamia ohjeita ja määräyksiä koskien tavaroiden varastointia Vuokratilassa.

6.2 Vuokralaisen velvollisuutena on varmistaa, että Vuokratila soveltuu olosuhteiltaan ja ominaisuuksiltaan vuokralaisen tavaroiden säilyttämiseen. Vuokratilojen olosuhteet saattavat vaihdella esimerkiksi lämpötilan ja ilmankosteuden osalta. Mikäli Vuokratila on kylmänä vuokrattu varastotila tai varastokontti, vuokralainen ottaa huomioon, että Vuokratilaa ei ole lämmitetty eikä lämpöeristetty ja näin ollen Vuokratilan lämpö- sekä kosteusolosuhteissa saattaa olla erityisen merkittäviä vaihteluita. Myös Vuokratilan ominaisuudet kuten lattian tai pohjan kantavuus voi vaihdella ja esimerkiksi Citykontin, varastokontin, kuutiovaraston, postilaatikon sekä postilokeron kantavuuden rajoitteet tulee vuokralaisen ottaa huomioon.

6.3 Vuokralaisen Vuokratilassa säilyttämien tavaroiden vakuuttaminen on yksin Vuokralaisen vastuulla. Vuokralainen vastaa siitä, että Vuokratilassa säilytettävät tavarat ovat kulloinkin riittävällä tavalla vakuutettuja.

6.4 Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä.

7. PÄÄSY VUOKRATILAAN, KULKUOIKEUDET JA VALVONTA

7.1 Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus Yleisiin tiloihin ja oikeus Vuokratilan hallintaan alkaa Vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana edellyttäen, että vuokralainen on maksanut ensimmäisen kuukauden Vuokran (määritelty jäljempänä) ja toimittanut Vuokrasopimuksessa sovitun vuokravakuuden.

7.2 Vuokralainen vastaa Vuokratilan lukitsemisesta omalla riippulukollaan tai vuokranantajan tarjoamalla lukolla. Vuokratilan ovessa, jossa on kaksi lukkosalpaa, Vuokralaisella on oikeus lukita omalla lukollaan ainoastaan toinen Vuokratilan oven lukkosalvoista. Mikäli vuokralainen jättää Vuokratilan lukitsematta, vuokranantajalla on oikeus lukita Vuokratila ja periä vuokralaiselta kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukainen toimenpidemaksu.

7.3 Vuokralaisen on säilytettävä aktivoitua kulkuoikeuttaan huolellisesti siten, ettei kulkuoikeus joudu ulkopuolisen haltuun. Mikäli vuokralainen epäilee, että kulkuoikeus on kadonnut tai joutunut ulkopuoliselle, vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi vuokranantajalle.

7.4 Vuokranantajalla on vuokralaisen rikkoessa näitä Vuokraehtoja tai muutoin perustellusta syystä oikeus sulkea vuokralaisen kulkuoikeus Yleisiin tiloihin.

7.5 Vuokranantaja ylläpitää Yleisissä tiloissa erilaisia video- ja äänivalvontajärjestelmiä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja viihtyvyyden ylläpitämiseksi vuokralaisen yksityisyys huomioiden.

7.6 Vuokranantajalla on oikeus päästä Vuokratilaan i) välttämättömien tarkastus-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi, ii) tilanteessa, jossa vuokranantaja epäilee tilaa käytettävän näiden Vuokraehtojen, lainsäädännön tai viranomaismääräysten vastaisesti, sekä iii) Vuokratilan haltuunottoa ja Vuokratilassa olevien tavaroiden realisointia varten kohdan 11 mukaisesti.

8. VUOKRA JA VUOKRAN MAKSAMINEN

8.1 Vuokralaisen Vuokratilasta maksaman vuokran ja muiden mahdollisten lisäpalveluista sovittujen maksujen (vuokra ja kaikki mahdolliset lisäpalveluista sovitut maksut jäljempänä ”Vuokra”) määrä määräytyy Vuokrasopimuksen mukaisesti.

8.2 Vuokralainen maksaa Vuokran ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille.

8.3 Vuokranantajalla on oikeus muuttaa Vuokran määrää. Muutoksesta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään 30 päivää aikaisemmin ennen muutoksen voimaantuloa.

8.4 Mikäli vuokralainen ei maksa Vuokraa Vuokrasopimuksen mukaisesti eräpäivään mennessä, vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaiselta Vuokran maksamattomalta määrältä korkolain mukaan määräytyvää vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka sekä kohtuulliset perintäkulut. Vuokranantajalla on lisäksi sanotuissa tilanteissa oikeus sulkea vuokralaisen kulkuoikeudet Yleisiin tiloihin.

8.5 Vuokranantajalla on oikeus siirtää avoimet Vuokra- ja muut saatavat perintäyhtiölle. Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle ja perintäyhtiölle kulloinkin aiheutuvat perintäkulut.

8.6 Mikäli vuokralainen ei ole maksanut erääntynyttä Vuokraa 60 päivän kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus poistaa Vuokratilan lukitus vuokralaisen kustannuksella, ottaa Vuokratila sekä Vuokratilassa olevat tavarat hallintaansa lukitsemalla Vuokratila omalla lukituksellaan ja realisoida Vuokratilassa olevat tavarat kohdan 11 mukaisesti. Vuokranantajalla on lisäksi sanotussa tilanteessa oikeus purkaa Vuokrasopimus päättymään välittömästi.

9. VUOKRAVAKUUS

9.1 Milloin Vuokrasopimuksessa on erikseen sovittu vuokravakuudesta, suorittaa vuokralainen vuokranantajalle Vuokrasopimuksessa määritellyn rahavakuuden kaikkien vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteidensa vakuudeksi. Vuokralainen suorittaa vakuuden tilisiirtona vuokranantajan ilmoittamalle tilille.

9.2 Vuokratilan käyttöönotto edellyttää, että vuokralainen pystyy osoittamaan vuokranantajalle Vuokrasopimuksessa määritellyn vuokravakuuden olevan suoritettuna.

9.3 Vuokranantajalla on oikeus kuitata vuokravakuudesta avoimia Vuokra- ja muita saataviaan, perintäkuluja sekä muita vuokralaisen sopimusrikkomuksesta aiheutuneita vahinkoja ja kustannuksia.

9.4 Vuokravakuus palautetaan vuokralaiselle Vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen kohtuullisessa ajassa edellyttäen, että Vuokratila on luovutettu takaisin vuokranantajan hallintaan Vuokrasopimuksen ja näiden Vuokraehtojen mukaisesti, eikä vuokranantajalla ole mitään Vuokrasopimukseen liittyviä vaatimuksia vuokralaista kohtaan. Vuokravakuuden palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen ilmoittaa pankkitilinumeronsa vuokranantajalle.

10. VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN JA VUOKRATILAN LUOVUTTAMINEN

10.1 Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy Vuokrasopimuksessa sovitun määräajan päättyessä. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan Vuokratilan sekä poistamaan lukkonsa Vuokratilan ovesta tai/ja palauttamaan Vuokratilan avaimet Vuokrasopimuksen viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä kyseisen Cityvaraston toimipisteen aukioloaikojen puitteissa. Muussa tapauksessa vuokranantajalla on oikeus katsoa Vuokrasopimuksen jatkuvan toistaiseksi voimassa olevana.

10.2 Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus: Mikäli Vuokrasopimuksessa ei ole toisin sovittu, on vuokrakausi ja samalla vuokranmaksukausi kuukauden mittainen (esim. 18.1.– 17.2.). Vuokrasopimus on mahdollista päättää vuokrakauden loppuun irtisanomalla sopimus vähintään 14 vuorokautta ennen vuokrakauden päättymistä (esimerkiksi, jos Vuokrasopimus on alkanut 18.1. ja vuokralainen ei tarvitse varastoa enää huhtikuun lopussa, vuokralaisen tulee tällöin irtisanoa Vuokrasopimus viimeistään 3.4., jolloin viimeinen vuokrakausi ja vuokranmaksukausi on 18.3.–17.4). Irtisanomisaika on molemminpuolinen. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti, joko sähköpostitse tai postitse. Toistaiseksi voimassa olevan Vuokrasopimuksen voi irtisanoa myös Oma tili-palvelussa. Vuokralaisen tulee poistaa tavaransa Vuokratilasta ja Yleisistä tiloista, siivota Vuokratila sekä poistaa oma riippulukkonsa Vuokratilan ovesta vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä kyseisen Cityvaraston toimipisteen aukioloaikojen puitteissa.

10.3 Vuokratila on Vuokrasopimuksen päättyessä luovutettava samassa kunnossa kuin se oli Vuokrasopimuksen alkaessa.

10.4 Mikäli vuokralainen laiminlyö edellä tässä kohdassa 10 tarkoitettuja velvollisuuksiaan, vuokranantajalla on oikeus suorittaa tarpeelliset työt ja toimenpiteet ja veloittaa vuokralaiselta kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset toimenpidemaksut ja muut aiheutuneet kustannukset.

10.5 Vuokranantajalla on Vuokrasopimuksen päätyttyä oikeus päästä Vuokratilaan ja tätä varten poistaa mahdollinen Vuokratilan lukitus vuokralaisen kustannuksella. Vuokranantajalla on lisäksi oikeus realisoida mahdolliset vuokralaisen Vuokratilaan jättämät tavarat kohdan 11 mukaisesti.

11. VUOKRATILAN HALTUUNOTTO JA VUOKRALAISEN TAVAROIDEN REALISOINTI

11.1 Vuokranantajalla on edellä kohdissa 8.6 ja 10.5 sekä jäljempänä kohdassa 14.3 tarkoitetuissa tilanteissa oikeus ottaa Vuokratila sekä Vuokratilassa olevat tavarat hallintaansa lukitsemalla Vuokratila omalla lukituksellaan ja realisoida Vuokratilassa olevat tavarat parhaaksi katsomallaan tavalla ilman tuomioistuimen antamaa tuomioita.

11.2 Realisoinnista saatavat varat voidaan käyttää vuokralaiselta olevien erääntyneiden Vuokraja muiden saatavien, mahdollisten vahingonkorvaussaatavien sekä realisoinnista aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Mahdollisen ylijäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle tämän pyynnöstä. Vuokralaisen tulee esittää tilittämistä koskeva pyyntö kirjallisesti ja todistettavasti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, jonka ajan jälkeen vuokralainen menettää oikeutensa ylijäävän osan tilitykseen. Mahdolliselle ylijäävälle osalle ei makseta korkoa.

11.3 Mikäli realisoinnista saatavat varat eivät riitä saatavien sekä realisoinnista aiheutuneiden kustannuksien kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus periä jäljelle jäävä osuus vuokralaiselta.

11.4 Vuokralainen ottaa huomioon, että realisoinnista saatavat varat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin realisoitavien tavaroiden käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia vuokranantajalta vahingonkorvausta tällä perusteella.

11.5 Vuokralainen vastaa Vuokratilan Vuokrasta realisointihetkeen tai mikäli Vuokrasopimus päättyy vasta myöhemmin, Vuokrasopimuksen päättymispäivään saakka.

12. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

12.1 Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman vuokranantajan etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää vuokraoikeuttaan tai edelleenvuokrata, alivuokrata taikka muutoin luovuttaa Vuokratilaa. Tässä tarkoitettu kielto koskee myös liikkeenluovutustilanteita.

12.2 Vuokranantajalla on aina oikeus vuokralaista kuulematta siirtää Vuokrasopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä vuokraiselle.

13. SOPIMUSRIKKOMUKSET

13.1 Vuokralaisen rikkoessa näitä Vuokraehtoja tai toimiessa muutoin näiden Vuokraehtojen vastaisesti, vuokranantajalla on oikeus sulkea vuokralaisen kulkuoikeus Yleisiin tiloihin ja lukita Vuokratila omalla lukituksellaan. Lisäksi vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi mitä edellä kohdassa 8.6 on mainittu ja rajoittamatta vuokranantajan oikeutta muihin lain mukaisiin purkuperusteisiin, purkaa Vuokrasopimus päättymään välittömästi.

13.2 Mikäli vuokralainen rikkoo näitä Vuokraehtoja ja vuokranantajalle syntyy oikeus purkaa Vuokrasopimus, vuokranantajalla on sanotussa tilanteessa oikeus purkaa myös muut vuokranantajan ja vuokralaisen välillä tehdyt vuokrasopimukset päättymään välittömästi.

14. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

14.1 Vuokralainen vastaa kaikista vuokraamallensa Vuokratilalle, Yleisille tiloille sekä muille vuokratiloille ja näissä säilytettäville tavaroille aiheuttamistaan vahingoista, mukaan lukien Vuokratilassa säilyttämiensä tavaroiden aiheuttamista vahingoista.

14.2 Mikäli vuokralainen aiheuttaa sopimusrikkomuksellaan vuokranantajalle vahinkoa, vastaa vuokralainen vuokranantajalle sopimusrikkomuksensa aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista, mukaan lukien vahingosta, joka aiheutuu sen vuoksi, ettei vuokranantajalla ole mahdollisuutta saada Vuokratilaa uudelleenvuokrattua Vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen vuokralaisen sopimusrikkomuksen johdosta.

14.3 Mikäli vuokranantajalle syntyy vähäistä suurempi vahingonkorvaussaatava vuokralaisen sopimusrikkomuksen johdosta, vuokranantajalla on oikeus realisoida vuokralaisen Vuokratilassa säilyttämiä tavaroita korvaussaatavan suoritusta varten kohdan 11 mukaisesti.

14.4 Vuokralaisen aiheuttaessa toiminnallaan aiheettoman palo- tai murtohälytyksen, on hän velvollinen maksamaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen maksun ja korvaamaan kaikki muut hälytyksestä aiheutuvat kustannukset.

14.5 Vuokranantaja ei vastaa vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta syystä aiheutuneesta Vuokratilan käytön tilapäisestä estymisestä tai häiriintymisestä eikä muista aiheutuneista vahingosta. Tällaiseksi syyksi katsotaan muun ohella ylivoimaisen esteen tilanteet. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan muun muassa tulipaloja ja palohälytyksiä, puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettuja poikkeuksellisia olosuhteita, työtaistelutoimenpiteitä, poikkeuksellisia sääolosuhteita, viranomaisen määräämiä käyttörajoituksia tai kieltoja, keskeytyksiä tai rajoituksia sähkön ja lämmön saannissa, vuotoja, tukoksia tai muita näihin rinnastettavia olosuhteita.

14.6 Vuokranantajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa ainoastaan välittömiin vahinkoihin.

15. ASIAKASTIETOKANTA

15.1 Vuokranantaja toimii tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

15.2 Tietosuojaseloste on nähtävissä vuokranantajan internet-sivuilla.

16. MUUT EHDOT

16.1 Mikäli vuokralainen haluaa poiketa Vuokrasopimuksesta ja Vuokraehdoista, tulee hänellä olla vuokranantajan etukäteen antama kirjallinen suostumus.

16.2 Siltä osin kuin Vuokrasopimuksessa tai Vuokraehdoissa ei ole toisin sovittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.