Cityvarasto Oyj

Tietosuojaseloste / Business Centerit

Cityvaraston Business Centereiden tavoitteena on tarjota asiakkailleen parasta toimitilojen vuokrauspalvelua. Asiakkaiden luottamuksen ansaitseminen ja tiedon suojaaminen ovat Cityvarasto oyj:lle ensiarvoisen tärkeää. Tämä tietosuojaseloste auttaa ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme Business Center ja toimitila-asiakkaistamme, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

Pienvarastojen tietosuojaselosteen löydät täältä

Cityvarasto oyj on sitoutunut noudattamaan Suomen tietosuojalakia (5.12.2018/1050) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Käyttäjän tulee lukea tämä tietosuojaseloste ennen kuin hän aloittaa Cityvarasto oyj:n toimitilapalveluiden käytön ja käyttämällä Cityvarasto oyj:n toimitilapalvelua käyttäjä hyväksyy henkilötietojen ja evästeiden käytön tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojaselostetta taikka Cityvarasto oyj:n voimassa olevia sopimusehtoja koskevia käyttöehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Cityvarasto oyj:n toimitilapalveluita.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan Cityvarasto Oyj:n verkkosivujen käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Tämä tietosuojaseloste kertoo käyttäjälle:

 • Mikä on peruste, jolla henkilötietoja kerätään ja käsitellään?
 • Mitä tietoja keräämme toimitilapalvelumme käyttäjistä
 • Kuinka käytämme keräämiämme tietoja
 • Mitä oikeuksia käyttäjällä on koskien keräämiämme tietoja

Henkilörekisterin nimi

Cityvarasto oyj:n asiakasrekisteri

Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä lähteistä ja keräämisen perusteet

Cityvarasto oyj kerää asiakkaiden (rekisteröity) henkilötietoja asiakassuhteen hoitoa varten mm. henkilön tunnistamista, laskuttamista, tiedottamista sekä yhteydenpitoa varten ja näiden lisäksi myyntiä ja markkinointia varten, jos rekisteröity on erikseen siihen antanut luvan. Käsittelemme käyttäjiä koskevia tietoja myös automaattisesti.

Henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen perustuu Cityvarasto oyj:n ja rekisteröidyn asiakassuhteeseen. Cityvarasto oyj kerää ja tallentaa vain asiakassuhteen hoitoon liittyviä tarpeellisia henkilötietoja. Cityvarasto oyj pitää henkilörekisterin ajan tasalla rekisteröityjen ilmoitusten pohjalta.

Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu seuraavilta osin:

 1. Ulkoistettu puhelinpäivystys
 2. Laskujen perintä
 3. Tilojen kulunvalvonta
 4. Kirjanpito
 5. Maksunvälityspalvelu
 6. Puhelin liittymät

Keräämme seuraavanlaisia tietoja käyttäjistä useista eri lähteistä:

Keräämme tietoja, jotka käyttäjä antaa esimerkiksi rekisteröityessä verkkopalveluumme, ottaessaan yhteyttä asiakaspalveluumme, osallistuessaan verkkopalveluissamme olevaan kilpailuun tai kyselyyn, tilatessaan uutiskirjeen, taikka kun käyttäjä tekee tilauksen verkkokaupassamme.

Tällaisia tietoja ovat:

 • Yrityksen nimi / Yhteyshenkilön / -henkilöiden nimet (henkilön yksilöimistä varten)
 • Koti-/laskutusosoite (laskutusta varten)
 • Verkkokauppavuokrauksista maksukorttitiedot jäävät Svea Payments oy:n rekisteriin (esimerkiksi toistuvaisveloitusta varten)
 • Y-tunnus ja mahdollisesti henkilötunnus (henkilön yksilöimistä varten) Henkilötunnus kerätään ja tallennetaan tietosuojalain 29 § mukaisesti.
 • Sähköpostiosoite (laskutusta varten, tiedottamista varten)
 • Puhelinnumero(t) (yhteydenpitoa varten)
 • Tilinumero (takuuvuokran palautusta, e-laskutusta varten)
 • Yleistä tietoa asiakkaasta ja hänen kanssaan käydyistä keskusteluista, sähköposteista (kirjataan vain sellainen tieto mikä on tarpeellista asiakassuhteen hoitoa varten)
 • Markkinointitietokysymykset
  • Miten löysit meidät?
  • Syy tilan tarpeeseen
  • Miksi valitsit palvelun?
 • Irtisanomisen syy
 • Kuinka tyytyväinen olit palveluihimme?
 • Olisitko valmis suosittelemaan meitä?
 • luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin).

Cityvarasto oyj kuvaa myös yhteisillä alueilla (ulkoalueet, aulat, sisäänkäynnit yms.) videokamerakuvaa, jotta asiakkaiden omaisuus olisi mahdollisimman hyvin suojattu sekä turvallisuus säilyy tiloissa. Kameravalvonnalla halutaan ennaltaehkäistä rikollisuutta sekä selvittää jo mahdollisesti tapahtuneita rikoksia. Tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vain Cityvarasto Oyj:n henkilökunnalla.

Asiakaspalveluun soitetut puhelut voidaan nauhoittaa ja muu sähköposti-, teksti- tai chat-viesti voidaan tallentaa. Tallenteiden avulla kehitetään asiakaspalvelutoimintaa, koulutetaan asiakaspalveluhenkilöstöä ja hoidetaan rekisterinpitäjän kyseistä palvelua koskevia asiakassuhteita.

Verkkopalveluiden käytöstä keräämme automaattisesti tietoja, (Google analytics, Hotjar) verkkopalveluiden käytöstä sekä laitteiden teknisistä ominaisuuksista. Tällaisia tietoja ovat:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • toimet ja niiden ajat
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • Verkkopalveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon verkkopalvelusta siirrytään, palvelin ja verkkotunnus

Kehitämme jatkuvasti verkkopalveluamme ja käytämme verkkopalvelumme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics, Google Adwords sekä Hotjar.

Tarpeen vaatiessa voimme kerätä ja/tai päivittää käyttäjää koskevia tietoja myös kolmansien osapuolten tarjoamista lähteistä, kuten viranomaisten julkisista rekistereistä tai yksityisistä rekisteripalveluista peräisin olevilla tiedoilla.

Tietojen luovuttaminen kolmansille

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain säädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa tietojen päivittämiseen tai muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme, markkinointitarkoituksiin sekä verkkopalvelun toteuttamiseen osallistuville tahoille, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajille, luottokorttiyhtiöille, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluille. Kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös tietojen analysointiin ja verkkomainontaan osallistuville tahoille.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka Vuokrasopimusehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä toimitilapalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä verkkosivut kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.

Jos henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Cityvarasto oyj toteuttaa asiakkaan puolesta asianmukaiset suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja turvaamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Verkkopalvelumme saattavat sisältää myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeen.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietorekisteriämme suojaamme asianmukaisesti. Rekisteriä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain konsernin emoyhtiön Cityvarasto Oyj:n työntekijöille sekä Cityvarasto Oyj:n sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille. Videotallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vain Cityvaraston henkilökunnalla. Manuaalisen aineisto (vuokrasopimukset) säilytetään lukituissa tiloissa. Ulkopuolisten palveluntarjoajien osalta takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa
Jokaisella on oikeus tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu Cityvarasto oyj:n henkilötietorekisteriin. Jos rekisteröity pyytää jotakin omiin henkilötietoihin liittyvää tietoa selvitettäväksi on Cityvarasto oyj:n viimeistään 1 kk kuluessa annettava tieto toimenpiteistä, joihin pyynnön johdosta on ryhdytty. Jos pyynnöstä kieltäydytään, sama kuukauden määräaika pätee. Tällöin rekisteröidylle annetaan tieto käytettävissä olevista oikeissuojakeinoista, kuten oikeudesta tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Oikeus saada pääsy tietoon
Oikeus saada kopio tiedoista maksutta. Jos pyyntö esitetään sähköisessä muodossa , Cityvarasto oyj antaa tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa

Oikeus tiedon oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa korjausta virheellisten tietojen osalta. Vastaus pyyntöön annetaan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.

Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus ”tulla unohdetuksi” eli hänen henkilötietonsa voidaan hävittää, jos tietoja ei enää tarvita käsittelyn tarkoitusta varten, rekisteröity peruu suostumuksensa käsittelyyn, vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelylle ole lainmukaista perustetta.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää esimerkiksi suoramarkkinointi vaikka hän olisi siihen aiemmin antanut luvan. Mikäli käyttäjä päättää olla vastaanottamatta suoramarkkinointiviestejä, voimme edelleen lähettää käyttäjälle asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliä, toimitilapalveluiden tarjoamista tai konsernin liiketoimintaa.

Oikeus tiedon siirrettävyyteen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiseen rekisteriin.

Oikeus vastustaa käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi

Automatisoituun päätöksentekoon ja profilointiin liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää profilointi. Profilointia käytetään markkinoinnissa ja yksittäisen henkilön tiedot säilytetään anonyymeina

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuoja-asetuksen vastaisesti. Ohjeet yhteydenottoon löytyvät tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta www.tietosuoja.fi

Tietojen säilyttäminen

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta asiakassuhteen päättymisestä tai yksittäisen liiketoimen suorittamisesta. Tietoja säilytetään kirjanpito-, viestintä-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain mukaisesti.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Cityvarasto oyj voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Cityvarasto Oyj (Y-tunnus: 1561027-4)ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Cityvarasto Oyj Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki puh. 029 1234 700 info@cityvarasto.fi www.cityvarasto.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Ville Stenroos
Tiedustelut: ville.stenroos@cityvarasto.fi

Rekisteritietojen tarkistuspyynnön voi lähettää osoitteeseen:

Cityvarasto Oyj, Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki .