Cityvarasto Oyj

Pienvarastovakuutuksen sopimusehdot

Tämä palvelu on voimassa ainoastaan, jos olet valinnut vuokrasopimuksessa eritellyn vakuutusvaihtoehdon ”kyllä” ja maksanut asiaankuuluvan lisämaksun. Vuokrasopimuksessa edellytetään, että omaisuutenne on vakuutettu täydestä ja todellisesta arvostaan, ja että vakuutuksenne kattaa säilytysajan tiloissamme kokonaisuudessaan. Huom! Vastuumme omaisuudellenne koituneista tuhoista tai vahingoista rajoittuu sopimussuhteeseemme kuuluvan vuokrasopimuksen ehtoihin.

Yhteenveto vakuutusturvastastamme

Vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti sitoudumme sisällyttämään omiin vakuutusjärjestelyihimme turvan omaisuuttanne sen säilytyksessämme ollessa mahdollisesti kohtaamaa aineellista vahinkoa tai haittaa vastaan ainoastaan, jos olette valinneet vakuutusvaihtoehdon ”kyllä” ja maksaneet kaikki siihen liittyvät maksut. Vakuutusjärjestelymme ovat seuraavanlaiset.

Vakuutuksen antaja

Underwritten 100% by Certain Underwriters at Lloyds

Kokonaisvakutuusmäärä

Omaisuuden jatkuva täysi ja todellinen vuokrasopimuksessa tai muutoin kirjallisesti esitetty kokonaisenimmäisarvo. Yhden asiakkaan vakuutusmäärän ei tule missään olosuhteissa ylittää 100,000 euroa ilman kirjallista vahvistustamme.

Vakuutusmäärää on mahdollista nostaa lisämaksusta. Asiasta on sovittava etukäteen vakuutuksenantajamme kanssa.

Korvattavat tuhot

Asiakkaamme omaisuudelle koitunut aineellinen vahinko tai menetys, jonka on aiheuttanut tulipalo, salamanisku, räjähdys, maanjäristys, lentokone tai lektokoneesta myrskyssä pudonneet esineet, tulva, putken halkeaminen ja/tai vuoto, veden tai muun nesteen aiheuttama vahinko, koi, hyönteinen tai ulkoisesta lähteestä tullut tuholainen, murron yhteydessä tehty varkaus, mellakka, lakko, kapina, siviiliepäjärjestys, vandaismi tai ajoneuvon tai junan tai junan vaunun törmäys.

Alivakuutus

Vakuutuksen ehtona on, että vakuutusmäärä vastaa säilytettävän omaisuuden jatkuvaa todellista ja täyttä arvoa. Jos omaisuuden täyttä jälleenhankinta-arvoa ei ole esitetty vuokrasopimuksessa, vahinkotilanteessa olemme velvollisia korvaamaan teille vakuutuksenantajamme kautta ainoastaan sen osan vahingosta, joka vastaa ilmoittamanne jälleenmyyntiarvon osuutta omaisuutenne todellisesta jälleenmyyntiarvosta.

Korvausten maksamisen perusteet

Vahinko korvataan kokonaisuudessaan joko korvaamalla vakuutetun esineen jälleenhankinta, korjaus ja/tai arvo, vakuutuksen antajan päätöksen mukaan. Jos tällä vakuutuksella vakuutettu esine on menetetty tai tuhoutunut täysin, korvausten maksamisen peruste on esineen uudella korvaamisesta koituvat kulut, edellyttäen että esine on huomattavassa määrin sama mutta ei parempi kuin alkuperäinen uutena. Kodin liinavaatteet ja vaatteet

Jos korvausvaatimus sisältää kodin liinavaatteiden tai vaatteiden menettämisen tai tuhoutumisen, vakuutuksen antaja huomioi kyseisten menetettyjen tai vioittuneiden tavaroiden iän, laadun, käytön määrän ja sen mukaisen markkina-arvon.

Vakuutettava esine osana esineparia tai -joukkoa

Jos esine on osa esineparia tai -joukkoa, vakuutuksenantaja maksaa ainoastaan vahingoittuneesta esineestä. Vakuutuksenantaja ei maksa esineistä, jotka kuuluvat esinepariin tai -joukkoon, mutta jotka eivät ole vahingoittuneet.

Vakuutusilmoitusten aikaraja

Vakuutustapahtumista on ilmoitettava meille välittömästi, kun vahinko tai haitta havaitaan tai kun omaisuus on siirretty pois yksiköstä, sen mukaan, kumpi on tapahtunut ensimmäisenä.

Vakuutuksen ulkopuolelle jäävät

Vakuutus ei kata:

 1. rahaa, kolikoita, harkkoja, asiakirjoja, obligaatioita, arvopapereita tai vastaavia
 2. kotieläimiä, räjähteitä, helposti syttyviä aineita
 3. mitä tahansa koruja, kelloja, jalokiviä, merkkejä, joiden yhteisarvo ylittää 1,000 euroa.
 4. turkiksia, taideteoksia, parfyymeja, matkapuhelimia, tupakkaa, sikareita, savukkeita, olutta, viiniä, viinoja ja vastaavia, joiden yhteisarvo ylittää 15,000 euroa.
 5. elektroniikkaa, jonka yhteisarvo ylittää 15,000 euroa. Elektroniikaksi katsotaan kaikki kuluttajille ja kaupalliseen tarkoitukseen tuotetut elektroniset laitteet ja välineet. Näihin sisältyvät muun muassa radiot, televisiot, tietokoneet, tietokoneohjelmat, kovalevyt, sirut, mikrosirut, piirilevyt ja niiden komponentit, modeemit, monitorit, kamerat, faksit, kopiokoneet, videolaitteet, stereot, CD-soittimet ja vastaavat (raskaiden elektronisten laitteiden, kuten kojeistojen, turbiinien, generaattorien ja vastaavien ei katsota olevan elektroniikkaa).
 6. hävinneitä tiedostoja, lukuun ottamatta tyhjän tiedontallennuslaitteen kuluja
 7. omaisuuden takavarikointia, kansallistamista, pakkoluovutusta, tuhoutumista tai vahinkoa, joka aiheutuu sodasta, invaasiosta, vihollisen hyökkäyksestä (olipa kyseessä julistettu sota tai ei), sisällissodasta, kapinasta, vallankumouksesta, asevoimien tai muun tahon vallankaappauksesta taikka jonkin hallituksen tai julkisen tai paikallisen viranomaisen päätöksestä
 8. vahinkoja, jotka tapahtuvat vakuutuksen kattamien ilmoitettujen vahinkojen seurauksena tai johtuvat epäsuorasti niistä
 9. vahinkoa tai haittaa, joka johtuu:
  • ydinpolttoaineen, ydinjätteen tai ydinpolttoaineen palamisen ionisoivasta säteilystä tai radioaktiivisesta säteilystä
  • ydinvoimalan, -reaktorin tai -komponentin radioaktiivisista, myrkyllisistä, räjähdysalttiista tai muista altistavista ominaisuuksista
  • sota-aseesta, jossa käytetään atomi- tai ydinfissiota ja/tai fuusiota tai vastaavaa reaktiota, voimaa tai ainetta
  • radioaktiivisen aineen radioaktiivisuudesta, myrkyllisyydestä, räjähdysalttiudesta tai muutoin vaarallisista taikka altistavista ominaisuuksista. Tämä alalauseke ei kuitenkaan sulje pois muina kuin ydinpolttoaineina käytettäviä radioaktiivisia isotooppeja, joita valmistetaan, kuljetetaan, säilytetään tai käytetään kaupalliseen, maanviljelyyn liittyvään, lääketieteelliseen, tieteelliseen tai vastaavaan rauhanomaiseen tarkoitukseen.
 10. vahinkoa tai haittaa, joka johtuu kemiallisesta, biologisesta, biokemiallisesta tai elektromagneettisesta aseesta, tietokonejärjestelmän tai tietokoneohjelmiston tai muun elektronisen järjestelmän tarkoituksellisesta vahingoittamisesta, tietokoneviruksesta tai vastaavasta
 11. omaisuudelle koituvaa vahinkoa tai haittaa, joka johtuu suoraan äänen nopeudella tai ääntä nopeammin kulkevan lentokoneen tai muun ilma-aluksen aiheuttamista paineaalloista.
 12. Jos vahingon tapahtuma-aikaan voimassa on myös toinen vakuutus, tämä vakuutus vastaa ainoastaan niistä vahingoista, joita toinen vakuutus ei kata.
 13. Vakuutus ei myöskään kata omaisuudelle koituvaa vahinkoa tai haittaa, joka johtuu terrori-iskusta tai poliittisen motiivin vuoksi tehdyistä toimista.

Korvaushakemus

Jos omaisuutenne vahingoittuu tai häviää ja haluatte jättää korvaushakemuksen, tehkää kirjallinen ilmoitus. Ilmoitus tulee lähettää vuokrasopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseemme tai faksinumeroomme. Ilmoitamme vakuutuksenantajalle korvaushakemuksesta kahden arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Vakuutusmaksut

Vakuutusmaksu maksetaan ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä Cityvarasto Oyj:n osoittamalle tilille. Cityvarastolla on oikeus muuttaa vakuutusmaksun määrää. Muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle vähintään 30 päivää aikaisemmin.

Mikäli vakuutusmaksua ei makseta sopimuksen mukaisesti, Cityvarasto Oyj:llä on oikeus periä huomautus-/myöhästymissakko sekä kulloinkin perintälain sallima viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille maksuille. Mikäli maksut ovat 2 kuukautta myöhässä, Cityvarastolla on oikeus irtisanoa vakuutus.